Datos sobre o noso título de Grao

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Adscrita á USC)

Rama de coñecemento: Ciencias Sociais e Xurídicas

· Escola Universitaria de Relacións Laborais (Lugo)
· Complexo docente do campus de Lugo
· 27002 Lugo

Data da autorización de implantación do título pola Xunta de Galicia: 7 de agosto de 2009 (DOGA 16 de setembro de 2009).

Data da publicación no BOE: BOE do 5 de marzo de 2010

Data da última credencial: 10 de xuño de 2009

Responsable do título: Dna. Mercedes Montes Rodríguez

Coordinadora do título: Dna. María Gómez Barreiro

Delegada Universidade: Dna. Silvia Moscoso Ruibal

Condicións da docencia:
· Periodicidade da oferta: Anual
· Tipo de ensino: Presencial
· Linguas de uso: Castelán e galego

CURSO PRIMEIRO, PRIMEIRO CUADRIMESTRE

NOMEe-mailMATERIADESPACHO
CARMEN REDONDO LÓPEZcarmen.redondo@usc.esSocioloxía do Traballo109
TERESA HERMO LÓPEZteresa.hermo@usc.esPsicoloxía do Traballo111
MERCEDES COBO CARRASCOmercedes.cobo@usc.esHistoria Social e das Relacións Laborais202
DIEGO VILANOVA DA COSTAvilanova.abogados@gmail.comIntrodución ao Dereito114
MARÍA GÓMEZ BARREIROmaria.gomez@usc.esEmpresa e Organizacións205

CURSO SEGUNDO, PRIMEIRO CUADRIMESTRE

NOMEe-mailMATERIADESPACHO
MARÍA GÓMEZ BARREIROmaria.gomez@usc.esEconomía205
JAVIER RIVAS COSTAjavier.rivas@usc.esTécnicas de Investigación Social108
MERCEDES MONTES RODRÍGUEZmercedes.montes@usc.esDereito do Traballo IIDIRECCIÓN
ANA VICTORIA SANTÍN SANCHEZanavictoria.santin@usc.esDereito Administrativo IISecretaria Académica
CARMEN REDONDO LÓPEZcarmen.redondo@usc.esDirección e Xestión de RRHH109

CURSO TERCEIRO, PRIMEIRO CUADRIMESTRE

NOMEe-mailMATERIADESPACHO
ANTONIO GARCÍA ROJOgrojo.lbarrio@garbar.e.telefonica.netDereito da Seguridade Social I106
MERCEDES COBO CARRASCOmercedes.cobo@usc.esDeseño de Procesos de Traballo202
CARMEN REDONDO LÓPEZcarmen.redondo@usc.esSelección, Avaliación e Desenvolvemento do Persoal109
LOURDES PARDO RODRÍGUEZabogacia1@cel.esDereito TributarioPLANTA BAIXA
ANA V. SANTÍN SÁNCHEZanavictoria.santin@usc.esDereito Concursal e CambiarioSECRETARÍA ACADÉMICA
ROSA DÍAZ ALONSOrosa.diaz@usc.esContabilidade FinancieiraPLANTA BAIXA

CURSO CUARTO, PRIMEIRO CUADRIMESTRE

NOMEe-mailMATERIADESPACHO
ANTONIO GARCÍA ROJOgrojo.lbarrio@garbar.e.telefonica.netPrácticas de Dereito de Traballo e Seguridade Social106
JACKILINE BRÍGIDA SALAZAR TORRESjackilinebrigida.salazar@rai.usc.esEconomía Laboral102
MERCEDES MONTES RODRÍGUEZmercedes.montes@usc.esPrevención de Riscos Laborais IDIRECCIÓN
ROSA DÍAZ ALONSOrosa.diaz@usc.esPlanificación e Valoración de PlantillasPLANTA BAIXA
MARÍA GÓMEZ BARREIROmaria.gomez@usc.esDirección de Operacións, Programación e Control do Traballo205

CURSO PRIMEIRO, SEGUNDO CUADRIMESTRE

NOMEe-mailMATERIADESPACHO
CARMEN REDONDO LÓPEZcarmen.redondo@usc.esSocioloxía do Traballo109
TERESA HERMO LÓPEZteresa.hermo@usc.esPsicoloxía do Traballo111
MERCEDES MONTES RODRÍGUEZmercedes.montes@usc.esDereito Administrativo IDirección
VICENTE SILVA MEILÁNvicente.silva@usc.esDereito Societario101

ANA V. SANTÍN SÁNCHEZ

LUIS LAMAS NOVO

anavictoria.santin@usc.es

luis.lamas@usc.es

Dereito do Traballo I

Secretaría Académica

113

CURSO SEGUNDO, SEGUNDO CUADRIMESTRE

NOMEe-mailMATERIADESPACHO
MARÍA GÓMEZ BARREIROmaria.gomez@usc.esEconomía205
JAVIER RIVAS COSTAjavier.rivas@usc.esTécnicas de Investigación Social108
MARÍA GÓMEZ BARREIROmaria.gomez@usc.esComportamento Organizacional205
JAVIER FERNÁNDEZ ALONSOjavier.fernandez.alonso@usc.esInformática Aplicada213
ANA VICTORIA SANTÍN SÁNCHEZ anavictoria.santin@usc.esDereito SindicalSecretaría Académica
TERESA HERMO LÓPEZteresa.hermo@usc.esOrganización do Traballo111

CURSO TERCEIRO, SEGUNDO CUADRIMESTRE

NOMEe-mailMATERIADESPACHO
ANTONIO GARCÍA ROJOgrojo.lbarrio@garbar.e.telefonica.netDereito da Seguridade Social II106
LOURDES PARDO RODRÍGUEZabogacia1@cel.esFacenda Pública: Réxime Fiscal da EmpresaPLANTA BAIXA
DIEGO VILANOVA DA COSTAvilanova.abogados@gmail.com
  • Dereito Procesual Laboral
  • Institucións e Política Social da Unión Europea
114
JAVIER RIVAS COSTAjavier.rivas@usc.esTécnicas de Investigación Social108
MERCEDES COBO CARRASCOmercedes.cobo@usc.esHª das RRLL na Europa do S. XX202

CURSO CUARTO, SEGUNDO CUADRIMESTRE

NOMEe-mailMATERIADESPACHO
ANTONIO GARCIA ROJOgrojo.lbarrio@garbar.e.telefonica.netPrácticas de Dereito de Traballo e Seguridade Social105
 MARÍA GÓMEZ BARREIROmaria.gomez@usc.esEconomía Laboral205
MERCEDES MONTES RODRÍGUEZmercedes.montes@usc.esPrevención de Riscos Laborais IIDIRECCIÓN
MARÍA GÓMEZ BARREIROmaria.gomez@usc.esPolítica de Persoal na Empresa Internacionalizada205

Os obxectivos xerais do título de Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos pretenden que, tras a superación dun programa de formación multidisciplinar, o graduado, como experto que será no ámbito do traballo e das súas relacións, entendidas estas en sentido amplo (regulación legal das relacións traballador-empresario; organización do traballo; dirección e xestión de persoas e grupos nas organizacións…), adquira as competencias necesarias para exercer a profesión de Graduado Social.

Intervir no deseño e posta en práctica da estratexia e as políticas de recursos humanos, así como en materia de organización do traballo en todo tipo de organizaciones. Asesorar, prestar apoio e emitir ditames no ámbito sociolaboral.

Competencias Xerais:

– Capacidade para aprender autonomamente. (Categoría 1 MEXES).
– Localizar, analizar, sintetizar e xestionar diferentes fontes e tipos de información. (Categoría 2 MEXES).
– Planificar, organizar e tomar decisións no desenvolvemento de actividades e procesos diversos. (Categoría 2 MEXES).
– Aplicar o razoamento crítico no estudo e análise dun determinado asunto ou tema. (Categoría 3 MEXES).
– Expoñer e defender, de forma oral e/ou escrita, asuntos ou temas de carácter xeral ou relacionado coa súa especialidade. (Categoría 4 MEXES).
– Traballar individualmente e en equipo. (Categoría 4 MEXES).
– Traballar e relacionarse cos demais, respectando as normas básicas de convivencia, os dereitos fundamentais e os valores democráticos. (Categoría 4 MEXES).

Competencias Específicas:

– Recoñecer e relacionar os procesos de cambio social, dende unha perspectiva histórica, económica e sociolóxica, coas innovacións en materia de organización do traballo e a evolución dos sistemas de relacións laborais. (Categoría 1 MEXES).
– Coñecer, discriminar e ser capaz de aplicar as normas laborais e de seguridade social vixente como base para poder asesorar e xestionar en materia de emprego, seguridade social e protección social complementaria. (Categoría 2 MEXES).
– Localizar, interpretar, sintetizar e representar datos e indicadores laborais e socioeconómicos. (Categoría 2 MEXES).
– Coñecer, comprender e aplicar as normas xurídicas básicas, públicas e privadas, necesarias para o desempeño das tarefas de asesoramento e representación técnica no ámbito administrativo e procesual e defensa ante os tribunais laborais. (Categoría 2 MEXES).
– Diferenciar, describir e aplicar técnicas, así como tomar decisións no ámbito organizativo e da xestión de recursos humanos. (Categoría 2 MEXES).
– Identificar, recoñecer e relacionar as normas en materia de seguridade e saúde no traballo que permitan deseñar, xestionar e avaliar os sistemas de prevención de riscos laborais en empresas e outras organizacións. (Categoría 2 MEXES).
– Analizar e aplicar as normas laborais e da seguridade social necesarias para actuar como mediador ou árbitro nos conflitos laborais, tanto individuais coma colectivos, ou para ditar laudos en procesos electorais. (Categoría 3 MEXES).
– Comprender, relacionar e traballar con datos e normativa diversa necesaria para apoiar, asesorar e realizar o seguimento de posta enpráctíca de estratexias territoriais de promoción socioeconómica e inserción laboral. (Categoría 3 MEXES).
– Identificar, analizar e recoñecer as normas xurídicas laborais e de seguridade social que permitan a colaboración cos órganos da Seguridade Social e da Administración laboral no desenvolvemento das políticas sociolaborais, así como a súa participación nos procedementos de negociación colectiva. (Categoría 3 MEXES).

1. Acceso á Administración Pública (grupo superior):
– Técnicos da Seguridade Social.
– Interventores da Seguridade Social.
– Inspectores de Traballo e Seguridade Social.
– Inspectores de Facenda do Estado.
– Inspectores de Policía.
– Ensino Secundario, etc.

2. Acceso á contratación por conta allea, podendo realizar dentro da empresa tarefas como:
– Responsable do Departamento de Prevención de Riscos Laborais.
– Responsable da Xestión e Dirección dos Recursos Humanos.
– Responsable da Xestión do Departamento de Administración (elaboración de contratos, asesoramento laboral, fiscal, contable, en materia de Seguridade Social, etc)

3. Exercicio da Profesión de Graduado Social, previa á colegiación no Colexio Profesional de Graduados Sociais.

4. Auditores sociolaborais para o control e avaliación da xestión de recursos humanos.

5. Axentes de emprego e desenvolvemento local.

6. Axentes de conciliación, técnicos de orientación e intermediación laboral.

7. Formadores e Técnicos para a inserción laboral.

45

 

NÚMERO DE PRAZAS DE NOVO INGRESO:

Non se esixe ningunha formación previa específica para
o ingreso no Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos, aínda que que, a formación do alumnado máis axeitada será a do perfil de Ciencias Sociais (RD 1467/2007, BOE 6 de novembro, polo que se establece a estrutura do bacharelato e se fixan as ensinanzas mínimas.
As calidades desexables do futuro estudante do Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos son:

– Interese polos aspectos relacionados con mundo laboral.
– Comprensión e análise de textos.
– Boa expresión oral e escrita.
– Capacidade de síntese e argumentación.
– Habilidade para a resolución de problemas e toma de decisións.
– Disposición para o traballo en equipo.
– Constancia e responsabilidade no traballo.

1) Estar en posesión do título de bacharelato ou equivalente e superar a proba a que se refire o artigo 42 da Lei 6/2001 Orgánicade Universidades modificada pola Lei 4/2007, do 12 de abril.

2) Estar en posesión dos títulos académicos ou profesionais e probas que se recollen na convocatoria de matrícula que anualmente realiza a USC.

3) Os estudantes procedentes de universidades estranxeiras aos que se lles conceda a validación parcial dos estudos que pretenden continuar na USC de acordo cos criterios que determine a USC.

4) Non se establecen condicións nin probas de acceso especiais.

A extinción do título producirase en caso de darse algún dos supostos establecidos no artigo 28 do R.D. 1393/2007 ou por decisión da autoridade con competencia en materia de implantación, modificación ou supresión de títulos (Consello de Goberno dá USC, Xunta de Galicia). En canto aos mecanismos previstos para salvagardar os dereitos e compromisos adquiridos cos estudantes, corresponde establecelos ao Consello de Goberno da Universidade. Para iso, o Consello de Goberno aproba os criterios a cumprir, que contemplan, entre outros, os seguintes puntos:

· 1. Non admitir matrículas de novo ingreso na titulación.
· 2. A supresión gradual da impartición da docencia.
· 3. A impartición de accións titoriais e de orientación específica aos/ás estudantes repetidores/ás.
· 4. O dereito de avaliación ata consumir as convocatorias reguladas polos Estatutos da USC.
Se o título extinguido é substituído por outro similar (modificando a natureza do título), fixa as condicións que facilitan aos/ás estudantes a continuidade de estudos no novo título e as equivalencias entre as materias dun e outro plan.