ÓRGANOS DO SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE

COMISIÓN TÍTULO/CALIDADE

Son funcións da Comisión Título/Calidade

 • Coordinar a actividade docente
 • Análise e avaliación do Título
 • Análise da aprendizaxe dos alumnos
 • Emisión de informes sobre as propostas de modificación do Plan de Estudos
 • Elaboración da Memoria do Título 
 • Aprobación da proposta PDA, POD
 • Aprobación da programación das materias do Título
 • Análise e información proporcionada polo Coordinador do Título e o Responsable de Calidade para levar a cabo o seguimento e a valoración da eficacia e a adecuación do Título
 • Realización dun informe dos resultados do Título e das propostas de mellora, e cando sexa necesario, facer proposta de modificación ou suspensión do Título
 • Supervisión de que a programación impartida se corresponde co definido no Plan de Estudos vixente e comprobación de que non existen baleiros e duplicidades.

Membros

 • Dna. Mercedes Montes Rodríguez – Directora
 • D. Luis Lamas Novo – Subdirector
 • Dna. Ana Victoria Santín Sánchez – Secretaria 
 • Dna. Mercedes Cobo Carrasco – Profesora
 • Dna. Rosa Díaz Alonso – Profesora
 • D. Antonio García Rojo – Profesor
 • Dna. María Gómez Barreiro – Coordinadora
 • Dna. Teresa Hermo López -Profesora
 • Dna. Josefina Bergantiños Corral PAS
 

COMISIÓN RECOÑECEMENTOS

A Comisión de Validacións resolverá a adaptación ou validación de estudos realizados neste ou noutros centros, segundo a normativa académica aplicable vixente.

Membros

 • Dna. Mercedes Montes Rodríguez – Directora
 • Dna. Ana Victoria Santín Sánchez – Secretaria
 • Dna. María Gómez Barreiro – Coordinadora
 • Dna. Teresa Hermo López – Profesora
 • D. Javier Rivas Costa – Profesor
 • Dna. Mercedes Cobo Carrasco – Profesor
 • D. Diego Vilanova da Costa – Profesor

XUNTA DE ESCOLA

Membros

 • Dna. Mercedes Montes Rodríguez – Directora
 • D. Luis Lamas Novo – Subdirector
 • Dna. Ana Victoria Santín Sánchez – Secretaria
 • D. Antonio García Rojo – Profesor
 • Dna. Carmen Redondo López – Profesora
 • D. Diego Vilanova da Costa – Profesor
 • D. Javier Fernández Alonso – Profesor
 • D. Javier Rivas Costa – Profesor
 • Dna. Lourdes Pardo Rodríguez – Profesora
 • Dna. Mercedes Cobo Carrasco – Profesora
 • Dna. María Gómez Barreiro – Profesora
 • Dna. Rosa Díaz Alonso  – Profesora
 • Dna. Teresa Hermo López – Profesora
 • D. Santiago Silva López- Profesor
 • Dna. Josefina Bergantiños Corral PAS

COMISIÓN TRABALLO FIN DE GRAO

A comisión de Traballo Fin de Grao é o órgano que entende dos procedementos de asignación, elaboración, modificación, presentación e avaliación dos TFG. En particular, no marco do establecido neste regulamento, terá as seguintes función:

 • Elaborar o procedemento e o calendario para a solicitude, elección e asignación dos TFG e dos titores.
 • Aprobar a proposta das liñas telemáticas e temas.
 • Aprobar a asignación dos TFG e dos seus titores.
 • Aceptar ou denegar as solicitudes de anulación ou modificación dos TFG.
 • Designar e aprobar os tribunais de avaliación dos TFG.
 • Propor ao /á Director/a a autorización para a presentación de TFG en casos excepcionais.
 • Decidir sobre a modificación de temas e/ou titor/a asignado derivada de situación excepcionais, previa consulta ao docente afectado cando sexa preciso.
 • Elaborar e/ou modificar os criterios de avaliación (sistema de rúbricas) do TFG.
 • Elaborar e/ou modificar a guía para a presentación do TFG, na que se establecerán as características formais que deberán respectar éstes (extensión, formato, contido mínimo…), de acordo co fixado neste Regulamento.
 • Resolver as incidencias non previstas neste Regulamento.
 • Calquera outra que a Xunta de Escola lle enconmende.

Membros

 • Dna. Mercedes Montes Rodríguez – Directora
 • D.  Luis Lamas Novo – Subdirector
 • Dna. Ana Victoria Santín Sánchez – Secretaria 
 • Dna. María Gómez Barreiro – Coordinadora
 • Dna. Uxía Sánchez Regueira – Representante do alumnado.

COMISIÓN INTERCENTROS

Membros

 • Dna. Silvia Moscoso Ruibal. Decana da Facultade de Relacións Laborais. Presidenta da Comisión.
 • Dna. Mercedes Montes Rodríguez. Directora da Escola de Relacións Laborais (campus de Lugo)
 • D. Mario Lado Campelo. Secretario (campus Santiago)
 • Dna. Damaris Cuadrado González. Coordinadora do Grao e Dobre Grao (campus Santiago)
 • Dna. María Gómez Barreiro. Coordinadora do Grao (campus de Lugo)
 • Dna. María Jesús Souto Blanco. Responsable de Calidade da Facultade de Relacións Laborais (campus Santiago)
 • Dna. Ana Victoria Santín Sánchez. Responsable de Calidade de Relacións Laborais (campus de Lugo)
 • Dna. Dolores Grela Piñeiro. Responsable da Unidade de Xestión de Centro e Departamentos (campus Santiago).
 • Dna. Josefina Bergantiños Corral. PAS Lugo.
 • D. Juan Manuel Iglesias García. Representante do alumnado (campus Santiago)
 • Dna. Uxía Sánchez Regueira. Representante do alumnado (campus de Lugo)